SPOLEK GEOPHILA

Z HISTORIE SPOLKU

Historie spolku sběratelů známkových území celého světa GEOPHILA se začala psát dne 4. listopadu 1989, kdy byla založena geografilatelistická sekce při Komisi teritoriální filatelie SČSF. Založení sekce bylo logickým důsledkem rostoucího zájmu sběratelů o tento novátorský přístup ke sbírání filatelistického materiálu, který byl bezesporu vyvolán předchozími třemi vydáními Filatelistického atlasu známkových zemí (FAZZ) autorů RNDr. Ludvíka Muchy, CSc. a Bohuslava Hlinky. Po rozdělení Československa došlo v sekci ke strukturálním a organizačním změnám vedoucím nakonec k její transformaci na občanské sdružení s názvem GEOPHILA, které bylo zaregistrováno dne 3.června 1994 a získalo IČ 60446790. Koncem roku 2015 bylo občanské sdružení, v souladu s novelizovaným občanským zákoníkem, transformováno ve spolek.

Již od samého začátku si vedení geografilatelistické sekce stanovilo ambiciózní plán vydávání odborného zpravodaje a odborných filatelistických příruček, pořádání pravidelných setkání členů sekce, zavedení písemné nabídkové služby a propagování geografilatelie formou výstavních exponátů. Bylo vydáno přes 80 čísel zpravodajů (v současnosti cca 2 krát ročně v nákladu 130 ks) a byla vydána řada příruček doplňujících "legendární" FAZZ. S výjimkou "covidového" období se dvakrát ročně konají setkání členů spolku. K získávání chybějících známkových zemí a  lokálních vydání členům spolku napomáhá internetová nabídka. O úspěších na filatelistických výstavách, přes počáteční problémy se "zaškatulkováním" geografilatelie do pravidel pro hodnocení exponátů, svědčí seznam oceněných exponátů.

 

Hidžaz-lokální přetisk v Mekce (1922)
Hidžaz-lokální přetisk v Mekce (1922)

 

ČLENSTVÍ VE SPOLKU

Podmínky členství ve spolku sběratelů známkových území celého světa GEOPHILA jsou uvedeny ve stanovách spolku.

Výše ročního členského příspěvku:

 od kalendářního roku 2021
- tuzemští členové - výdělečně činní:  200 Kč
- tuzemští členové - senioři a junioři:   120 Kč
- zahraniční členové - výdělečně činní: 10 EUR
- zahraniční členové - senioři a junioři: 5 EUR

 

kalendářní rok 2020

- bez příspěvku (zaplacené částky převedeny na nejbližší následující neuhrazený kalendářní rok)

 

do kalendářního roku 2019
- tuzemští členové - výdělečně činní:  200 Kč
- tuzemští členové - senioři a junioři:   120 Kč
- zahraniční členové:  10 EUR

 

Číslo účtu pro platby členských příspěvků z ČR:   2642895001/5500
Platby ze zahraničí nutno předem dohodnout na geophila@volny.cz. Na stejné adrese si členové mohou ověřit stav uhrazení svých příspěvků.


Ve smyslu stanov spolku má každý člen právo podílet se na činnosti spolku a využívat nabízené služby, mezi které patří zejména:
- poskytování vydávaných čísel zpravodaje GEOGRAFILATELIE,
- účast v internetové nabídce geografilatelistického materiálu,
- účast na setkáních členů sdružení, s možností výměny filatelistického materiálu,
- zvýhodněná nabídka příruček GEOPHILA.

V případě zájmu o členství ve spolku GEOPHILA nás kontaktujte na adrese geophila@volny.cz.

 

STANOVY SPOLKU

GEOPHILA z.s. je otevřeným občanským sdružením pro studijní, osvětovou, publikační a výměnnou činnost ve filatelistickém oboru známkových zemí celého světa a v oblastech souvisejících, dále jen „Spolek", nebo "GEOPHILA“.

 

I. Cíl činnosti

Cílem činnosti Spolku je zejména:

1. Uplatňovat a uspokojovat zájmové a odborné potřeby svých členů.

2.Propagovat filatelistický obor známkových zemí celého světa mezi odbornou veřejností prostřednictvím přednášek, seminářů, odborných setkání, výměnné a nabídkové služby, publikační činnosti.

3. Přes získání právní subjektivity pracovat zároveň jako odborná sekce Komise teritoriální filatelie Svazu českých filatelistů.

4. Spolupracovat s obdobnými filatelistickými společnostmi ve světě i s jednotlivými zahraničními filatelisty ve vztahu k rozvoji tohoto filatelistického oboru.

5. Vydávat samostatně nebo ve spolupráci s dalšími vydavateli odbornou literaturu pro členy Spolku.

6. Zpracovávat rešerše a recenze odborné literatury, vybudovat pro členy knihovničku odborné literatury.

7. Zplnoprávnit obor známkových zemí celého světa s ostatními filatelistickými obory, spolupodílet se na vytvoření zvláštních kritérií pro hodnocení exponátů tohoto filatelistického oboru.

8. Pomoci členům s přípravou exponátů na výstavy pořádané Svazem filatelistů.

 

II. Členové Spolku

1. Členem GEOPHILA se může stát osoba starší 15 let bez ohledu na státní příslušnost.

2. Za člena GEOPHILA je přijat v souladu s odstavcem 1. ten, kdo o členství projeví zájem, bez ohledu na formu.

3. Čestným členem GEOPHILA se může stát osoba, jež se výrazně zasloužila o Spolek nebo filatelii.

4. Dokladem o členství v GEOPHILA je záznam o členství v členské evidenci.

5. Členství v GEOPHILA zaniká vystoupením člena, zrušením členství a úmrtím nebo prohlášením za mrtvého. Rada může dále rozhodnout o zániku členství takového člena Spolku, který neuhradí členský příspěvek za dva po sobě následující kalendářní roky, a to s účinností k 31.12. druhého takového roku.

6. Členu GEOPHILA, který hrubým způsobem porušil stanovy, může orgán GEOPHILA uložit písemnou důtku nebo zrušit členství. Proti takovému rozhodnutí se lze odvolat k příslušnému soudu.

7. Všichni členové GEOPHILA mají rovná práva a povinnosti.

8. Člen má právo:

a) volit a být volen do orgánů GEOPHILA, navrhovat kandidáty a vyjadřovat se k jejich návrhům;

b) být informován o činnosti GEOPHILA včetně jeho hospodaření;

c) obracet se s podněty, návrhy a stížnostmi na orgány GEOPHILA a požadovat od nich odpověď v zákonné lhůtě;

d) žádat orgány a funkcionáře GEOPHILA o radu a metodickou pomoc v odborných záležitostech;

e) účastnit se Spolkem pořádaných akcí;

f) na schůzích hlasovat a podávat návrhy.

9. Člen je povinen:

a) řídit se stanovami a dalšími dokumenty GEOPHILA;

b) zodpovědně vykonávat svěřené funkce, které dobrovolně přijal a zodpovídat se ze své činnosti;

c) platit řádně členské příspěvky, a to nejpozději do 31. 3. v daném kalendářním roce.

 

III. Orgány Spolku

1. Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze. Členská schůze je schopna se usnášet za účasti alespoň desetiny členů Spolku a současně alespoň dvou členů Rady anebo za účasti většiny všech členů Spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas.

2. Statutárním orgánem GEOPHILA je rada GEOPHILA složená nejméně z pěti členů Spolku, dále jen „Rada“.

3. Rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu GEOPHILA.

4. Rada GEOPHILA je volena svým nejvyšším orgánem - členskou schůzí.

5. Rada je usnášeníschopná při účasti většiny členů Rady, z nichž je zastoupen předseda nebo místopředseda, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

7. Pro platnost písemného právního úkonu učiněného Spolkem se vyžaduje podpis dvou členů Rady, z nichž jedním vždy musí být předseda nebo místopředseda Rady.

8. GEOPHILA bude podle potřeby vytvářet další orgány, příp. sekretariát v závislosti na počtu svých členů a rozsahu své činnosti.

9. Pokud alespoň jedna pětina členů GEOPHILA nebo nadpoloviční většina členů Rady písemně vyjádří nespokojenost s některým z členů Rady nebo dalšího orgánu, člen bude odvolán z dané funkce a podle volebního řádu bude Rada nebo případný další orgán doplněn.

 

IV. Hospodaření Spolku

1. Za správu majetku a za hospodaření GEOPHILA odpovídá Rada GEOPHILA. Při tom se řídí obecně závaznými právními předpisy.

2. S hospodařením GEOPHILA musí být členové seznamováni nejméně jednou ročně vhodným způsobem nebo ihned, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů.

 

V. Sídlo a název Spolku

1. Sídlem Spolku je Praha.

2. Název Spolku je GEOPHILA z.s.

 

VI. Společná a závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy budou uloženy v úplném znění v sídle Spolku.

2. Tyto stanovy je možné změnit jen rozhodnutím členské schůze, kdy pro takové rozhodnutí je vyžadovaná třípětinová většina hlasů členů přítomných v době usnášení.

 

 

Aktualizováno 22. 9. 2022

 

nahoru